lindeskolan_logo

Information med anledning av corona­viruset

Så här firas studenten på Lindeskolan 2020

Nu är det klart. Skolledning, personal och elever är klara med planeringen. Så här kommer studenten att firas. Skolledningen i på Lindeskolan har jobbat intensivt tillsammans med elever och personal för att hitta ett bra sätt att fira studenten. Nu presenteras ett upplägg som både tar hänsyn till Folkhälso­myndighetens rekommen­dationer och elevers vilja att fira viktiga år av studier.

- Vi är oerhört stolta över våra fina elever och vi är glada att vi får möjlighet att genomföra studenten på Lindeskolan, även om det sker i en något reducerad form. Traditionsenligt har studentfirandet på Lindeskolan präglats av en fin stämning och ansvarstagande elever och vi ser fram emot att få en trevlig dag tillsammans, säger Staffan Hörnberg, gymnasiechef vid Lindeskolan.

Varje student får bjuda in max tre anhöriga till firandet på skolan. I övrigt är evenemanget inte öppet för allmänheten.

Utspring klassvis
Samtliga aktiviteter på studentdagen är schemalagda klassvis för att kunna skapa förutsättningar för social distansering och minska risken för smittspridning. Dagen börjar med fotografering. Därefter sker samling klassvis i anvisade lokaler som är spridda i skolans olika byggnader. Studenterna kommer att få genomföra utspringet klassvis enligt ett upprättat schema. Anhöriga kommer att lotsas av funktionärer till och från skolans torg. Där kommer det att finnas särskilda och utsmyckade platser där de anhöriga ska stå.

Vädjar om ansvar
För att kunna genomföra firandet med respekt för restriktioner och allas hälsa krävs mycket förberedelser och logistik av Lindeskolan. Det kräver ett gemensamt ansvar under dagen.

- Vi vädjar till elever och vårdnadshavare att inte anordna några frukostaktiviteter där det förekommer alkohol. Skolan tillämpar en nolltolerans avseende alkohol och droger. Om någon elev kommer till skolan påverkad kommer vi att behöva skicka hem eleven omgående, berättar Staffan Hörnberg. Men vi hoppas och tror att alla elever kommer att respektera det här, tillägger han.

Regler och restriktioner
Om Folkhälsomyndigheten skulle ändra riktlinjerna innan studentdagen kan förutsättningarna för firandet komma att ändras. Enligt de restriktioner som finns från Folkhälsomyndigheten och Transportstyrelsen kommer inte firanden så som studentflak att kunna genomföras under studenten 2020.

Inbjudan
Inom kort kommer det att skickas ut en inbjudan till alla elever och vårdnadshavare som ska delta vid studenten. I inbjudan finns det med uppgifter angående tider, var man ska parkera, transportvägar till och från torget framför K-huset där eleverna springer ut. Som ha nämnts tidigare kommer det att finns funktionärer som hjälper till med information och vägledning inom området. Som alla förstår krävs det en omfattade logistik för att allt ska fungera och vi hoppas att vi kan hjälpas åt att hålla tider och att respektera de riktlinjer som står i inbjudan.

Hälsning
Vi är oerhört stolta och glada att vi trots den rådande situationen kan arrangera ett studentfirande för våra fantastiska elever. Visst blir det lite reducerat, men centrala delar som mösspåtagning, studentsång, utspring etc. kommer att finnas med. Allt kommer att ske efter ett strikt schema för att säkerställa att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


LINDESKOLAN 2020-05-15

Staffan Hörnberg

Gymnasiechef


Skollunch för gymnasieelever som bor i Lindesberg

2020-04-23
Från och med måndagen den 27 april erbjuds du som är gymnasieelev och bor i Lindesbergs kommun gratis skollunch i matlåda.


Lunch erbjuds på följande skolor:
Ekbackens skola
Fröviskolan
Lindeskolan
Storåskolan
Vedevågs skola


Du har möjlighet att hämta lunch varje skoldag mellan kl. 11.00 och 12.30. Du måste anmäla dig via denna e-tjänst senast fredagen innan den vecka du vill ha din mat.

Legitimation ska kunna uppvisas när du kommer för att hämta matlådan.


Tänk på att vi behöver hjälpas åt för att minska risken för spridning av Corona-viruset. Har du sjukdomssymtom så stannar du hemma. I skolan håller du ett visst avstånd till andra elever och personal. Du stannar inte kvar på skolan efter att du hämtat skollunchen!

Länk till e-tjänsten
https://etjanst.lindesberg.se/skollunch


Lindeskolan 2020-04-23

Staffan Hörnberg
Gymnasiechef


Information till elever och vårdnadshavare Lindeskolan

2020-04-08

Vi kan nu summera några veckor av distans- och fjärrundervisning på Lindeskolan. Det var med kort varsel som elever och personal tvingades ställa om stora delar av verksamheten. En utmaning som ställde stora krav på eget ansvar och som har framtvingat nya lösningar avseende skolarbetet.

Trots den omfattade omställningen kan vi med glädje konstatera att undervisningen flyter på långt bättre än förväntat. Merparten av alla lektioner genomförs enligt gällande schema och närvaron är hög. Av förklarliga skäl håller lärare och elever på och kalibrerar vissa delar av undervisningen för att uppnå bästa tänkbara resultat. Det handlar bl.a. om hur lektionerna ska läggas upp innehåll, avgränsningar, inlämningsuppgifter och hur vi kan säkerställa en god arbetsmiljö för alla inblandade.

Under rådande omständigheter är det är mycket tillfredställande att alla elever, som studerar på de nationella programmen, har tillgång till en egen bärbar dator med moderna programvaror. Office 365 med tillhörande program t.ex. TEAMS har på ett avgörande sätt underlättat kontakten mellan elever och lärare. På samma sätt utgör SchoolSoft en viktig del i den pedagogiska verktygslådan. Nu gäller det att hålla i och hålla ut.


Regeringskansliet nya rekommendationer

Utbildningsminister Ann Ekström skickade 3 april 2020 ut ett pressmeddelande som ger möjligheter att hjälpa vissa elever.

Utdrag från pressmeddelandet:

”Elever får bättre förutsättningar att slutföra sin utbildning

Alla gymnasieskolor rekommenderas fortsatt att bedriva undervisning via fjärr eller distansundervisning för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Men eftersom krisen kommer pågå länge har regeringen nu tagit ett beslut som, förutsatt att smittläget tillåter det, gör det möjligt för en mindre andel elever i gymnasieskolan att få viss utbildning i skolans lokaler. Det handlar om särskilda lösningar för en mindre andel elever som annars riskerar att inte kunna slutföra sin utbildning och förlora möjligheter till vidare studier eller arbete”.

Skolledningen på Lindeskolan kommer tillsammans med huvudmannen utreda hur detta kan realiseras. Som nämns i pressmeddelandet rör det sig om mindre elevgrupper där det föreligger specifika behov för att kunna slutföra sina studier. Det kan röra sig om praktiska moment där det krävs tillgång skolans lokaler och utrustning. Det kan även komma att beröra områden där det finns behov att genomföra skriftliga prov etc.

Vi kommer som tidigare tillämpa en stor försiktighet för att minimera risken för smittspridning. Samtliga moment som planeras kommer därför att förankras med skolöverläkare Åsa Borulf, elevhälsans medicinska enhet i Örebro innan det fattas beslut. Vi kommer även följa upp den allmänna smittspridningen för att kunna ta ställning till vad som är genomförbart under rådande omständigheter vid varje tillfälle.

Det bör betonas att skolan kommer att kontakta berörda elever när planeringen är klar. Detta gäller även elever i behov av stöd. Elevhälsan har sedan tidigare ett pågående arbete och vi gör fortlöpande avstämningar med ÖSK.


Skolmåltider

Det har kommit frågor angående skolmåltider för våra elever nu när undervisningen sker på distans. Kommunen håller på och utreder frågan och förhoppningsvis kan vi återkomma med ett besked efter påsk.

Studenten
Det pågår parallella processer avseende planeringen av vårens aktiviteter t.ex. karneval, brännbollsturnering, student etc. Det är mycket som pekar på att vi kommer att tvingas ställa in karnevalen och brändbollensturneringen och lägga allt fokus på att hitta en genomförbar lösning för studentfirandet. Skolledningen ska genomföra möten med programsamordnare och representanter för studentkåren efter påsk, så att vi kan hjälpas åt att hitta en bra lösning.

Hälsning
Avslutningsvis vill vi passa på och skicka en eloge till alla elever på Lindeskolan och till vår personal. Ni har gjort och gör en imponerade insats, all heder. En stund som denna är det lätt att ge uttryck för de bevingade ord som har blivit en del av vårt signum dvs ”LINDESKOLAN ÄGER”.

Nu hoppas vi att alla får möjlighet till lite avkoppling och återhämtning under påsklovet. Var försiktiga och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sol och värmer lockar till sociala aktiviteter vi vill därför påtala vikten av fortsatt försiktighet och att alla tänker på att tillämpa social distansering.

Glad Påsk önskar vi från Lindeskolan

Lindeskolan 2020-04-08

Staffan Hörnberg
Gymnasiechef


Vad händer vecka 13?

uppdaterad 2020-03-25

Vi är mycket glada att det trots alla utmaningar har fungerat över förväntan sedan verksamheten gick över till distansundervisning. Det är stort fokus på att hitta bra lösningar så att vi kan tillhandahålla en tillfredställande undervisning till alla elever. Av naturliga skäl kommer det att ställas större krav när det gäller personligt ansvar för både lärare och elever, men vi ska göra vad vi kan för att stötta elever som behöver extra hjälp.

Viktigt att känna till

Distansundervisning kommer att genomföras för samtliga elever enligt ordinarie schema från och med 23/3.

Hur går distansundervisningen till?

 • Samtliga lektioner genomförs via SchoolSoft eller Teams
 • Lärarna kommer under lektionstid att finnas tillgängliga vi digitala kanaler
 • Närvaro hanteras via SchoolSoft
 • Alla individuella bedömningar sker via SchoolSoft
 • Lektionsplanering ska finnas tillgänglig på SchoolSoft
 • Teams kommer företrädelsevis att användas som plattform vid genomförandet av lektioner

Skolan kommer att vara stängd från 23/3

 • Lokaler kopplat till gymnasiesärskolan och kulturskolan kommer dock att vara öppna och tillgängliga.
 • Om det föreligger behov att få hämta material kontaktas mentor i första hand.


Sjukanmälan sker enligt ordinarie rutin


Elevhälsans arbete

Elevhälsan kommer att finnas på plats på Lindeskolan tills annat meddelas. För att motverka att elever som mår psykiskt dåligt ska komma till skada, kommer personal från elevhälsan att kalla vissa elever till individuella samtal och stöd. Det handlar i första hand om elever där en personlig kontakt bedöms vara av yttersta vikt. Elevhälsans personal kommer vidare att vara tillgänglig för stöd och hjälp till lärare som känner oro för elever som inte klarar omställningen till distansundervisning eller som av andra skäl inte hänger med i skolarbetet.


Elevhem

För att minska risken för eventuell smittspridning har vi under rådande omständigheter valt att stänga skolans elevhem.


Ej genomförda utvecklingssamtal kommer att genomföras via telefon eller TEAMS


Nationella prov

Nationella prov ställs in efter beslut från Skolverket

Stödfunktioner stugor m.m.

Eleverna kommer att bli inbjudna via teamkoder som vi förmedlar via SchoolSoft

Information till elever och vårdnadshavare kommer att förmedlas via Lindeskolan.se och SchoolSoft fortlöpande.


Kom ihåg att förbereda lunch innan skoldagen börjar för att du ska hinna med skoldagen, kanske finns det matlåda från dagen innan?

Sammanfattning och en hälsning

Vi vill vi skicka en stor eloge till både personal och elever på Lindeskolan. Det är i kristider som styrkor och svagheter i en organisation blir synliggjorda. De senaste dagarna har präglats av ett enastående ansvarstagande och förhållningssätt till de nya utmaningar vi har ställts inför.

Det finns en positivism, ett driv och ambition att lära nytt och lösa det problem som uppstår. Gång på gång fylls man av positiv energi när man får ta del av allt som händer på skolan och i de olika TEAMEN där elever deltar. Teamkänslan och hjälpsamheten är mer än berömvärt. Samtidigt finns det hela tiden utrymme för skratt och trevlig gemenskap. Kära vänner LINDESKOLAN ÄGER!!!


Lindeskolan 2020-03-25

Staffan Hörnberg
Gymnasiechef

Undervisning på distans från 2020-03-18

2020-03-17

Regeringen har under dagen fattat beslut att rekommendera samtliga gymnasieskolor, universitet och högskolor att övergå till distansundervisning från och med onsdag 18/3. Huvudmannen i Lindesberg fattade beslut idag att undervisningen på Lindeskolan från och med den 18/3 ska bedrivas på distans.

Hur ska det gå till

Lärarna kommer att lägga upp undervisningen via SchoolSoft och TEAMS och vi kommer så långt det är möjligt försöka bedriva en tillfredställande undervisning även om det sker på distans. Vi får räkna med att det kan förekomma lite oklarheter i ett inledningsskede, men vi har för avsikt att arbeta hårt under den resterande delen med veckan för att få fram ett bra upplägg.

OBS! Samtliga elever ska ta med sig sina bärbara datorer, undervisningsmaterial och böcker till hemmet
.

Om det av olika anledningar inte har funnits möjlighet att ta med sig dator och skolmaterial hem pga av sjukdom, APL etc. så finns det möjlighet att lösa detta fram till fredag 20/3. Därefter är det en öppen fråga och vi vet inte om skolan kommer att stängas helt och hållet.

Hur laddar du ner TEAMS till din dator?

Teams nås via portal.office.com och där kan man ladda ner skrivbordsversionen. Logga in med dina användaruppgifter.

Att tänka på

Det är viktigt att du som elev loggar in på SchoolSoft varje dag enligt ditt schema. På SchoolSoft kommer du att få fortlöpande information vad som händer och hur undervisningen är upplagd under dagen. Till skillnad från traditionell undervisning kommer det att bli frågan om ett större egenansvar där många arbetsuppgifter kommer att beskrivas på SchoolSoft alt i TEAMS. Vårt mål är dock att lärarna ska vara tillgängliga digitalt för frågor, stöd och hjälp på angivna schemapositioner. Som elev ska du förhålla dig på samma sätt som när du fysiskt går i skolan dvs arbetet ligger fördelat under hela dagen enligt ditt schema.

Vi vill understryka att det är viktigt att du gör ditt bästa för att vi ska kunna bedriva undervisning så långt det är möjligt. Det som bör motivera oss alla kan vara att om vi hjälps åt minskar risken för att vi t.ex. tvingas förlänga terminen. Varje elev har rätt till en garanterad undervisningstid och om det inte går att ordna har Skolverket flaggat för att det kan bli frågan om undervisning på kvällar, lördagar alt en förlängning av terminen.

Onsdag 18/3 hur ska du tänka?

Eftersom beslutet om distansundervisnignen har kommit med mycket kort varsel kan det vara svårt för alla lärare att hinna ställa om undervisningen till SchoolSoft och TEAMS, men vi vill att samtliga elever går in för att få uppdaterad information under onsdagen. Ett tips är att arbeta med pågående arbetsuppgifter, inlämningsuppgifter, förberedelser inför prov etc. om det inte framgår på SchoolSoft vad som händer på varje lektion under ett inledningsskede.


Vi återkommer fortlöpande med information!

Lindeskolan 2020 -03-17

Staffan Hörnberg
Gymnasiechef

Till elever och vårdnadshavare på Lindeskolan

Ingen smittad på Lindeskolan

2020-03-13
I dagsläget är ingen personal eller elev på Lindeskolan bekräftad som smittad med COVID-19 och enligt vår kännedom har vi inga registrerade fall i Lindesbergs kommun. Med detta som bakgrund kommer verksamheten att fortsätta som planerat tills annat meddelas.

Gemensamt ansvar

Det är av central betydelse att vi alla tar gemensamt ansvar så att vi minskar risken för smittspridning på Lindeskolan och att vi fortsättningsvis kan bedriva ordinarie undervisning. Om du har förkylningssymtom ska du stanna hemma. Sjukanmälan sker enligt gällande rutin. Vi har under dagen satt upp skyltar på skolan med anvisningar på hur vi kan minska risken för smittspridning. Det handlar bl.a. om handhygien och allmänna råd.

Direktiv från Folkhälsomyndigheten

Ambitionen är att vi ska följa centrala direktiv från Folkhälsomyndigheten, Skolverket m.fl. och vi har öppna kanaler till kommunens stab som dagligen jobbar med frågan. Skolverket har tagit fram central information som berör frågor som kan uppkomma, sök på Corona www.skolverket.se.


Det är viktigt att vi behåller ett lugn och att vi så långt det är möjligt strävar efter att bibehålla ordinarie rutiner. Ett beslut angående en nedstängning av verksamheten ligger på huvudmannanivå.

Var förberedd

Mot bakgrund av den rådande situationen vill vi att du som elev förbereder dig för en eventuell nedstängning av verksamheten på Lindeskolan.

 • Ha som rutin att du tar med din bärbara dator hem varje dag.
 • Förbered dig för att arbetsuppgifter och lektioner kan komma att hanteras på elektronisk väg via SchoolSoft och om möjligt även via Skype.
 • Målet är att undervisning ska kunna bedrivas på distans. Det är därför viktigt att du kan logga in på SchoolSoft och att du har din bärbara dator och centrala läromedel tillgängliga på hemmaplan.
 • Informationen till er som elever och vårdnadshavare kommer att ske via SchoolSoft och skolans hemsida.

OBS! Vi vill att du tar del av vad som står på SchoolSoft på söndag kväll eller måndag morgon innan du åker till skolan för att bli uppdaterad på eventuella förändringar som kan ha skett under helgen.


Med tillönskan om en trevlig helg!

Skolledningen, via Gymnasiechef/verksamhetschef Staffan Hörnberg

Information från Lindesbergs kommun om Coronaviruset

2020-03-13

Lindesbergs kommun får frågor om det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen Covid-19, och vill därför informera er om att våra förskolor, fritidshem och skolor håller öppet som vanligt. Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer och har tät kontakt med Region Örebro läns smittskyddsläkare.

Lindriga symtom? Stanna hemma

Barn och personal i våra verksamheter ska vara hemma när de är sjuka med luftvägsinfektion och/eller feber, även om de har lindriga besvär. Vänta minst två dygn efter du blivit frisk innan du kommer tillbaka.


Det som Folkhälsomyndigheten rekommenderar, och som gäller även i Region Örebro län, är att personer med luftvägsinfektion ska undvika sociala kontakter där man riskerar att sprida smitta. Syftet är att minska risken för samhällsspridning och skydda utsatta grupper.

Så här undviker du smitta:

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon och undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten – före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet att tvätta händerna.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Informationskanaler

lindesberg.se/coronavirus finns allmän information till medborgare om hur kommunen hanterar och påverkas av Coronaviruset.


Information från ansvariga myndigheter
krisinformation.se finns samlad information från de myndigheter som ansvarar för frågor som rör coronaviruset i Sverige.

Svar på vanliga frågor om coronaviruset finns på Folkhälsomyndighetens webb.

Kontakt

Lindeskolan
Lindesbergs kommun
Nyborgsgatan
711 34 LINDESBERG

0581-810 00
lindeskolan@lindesberg.se

 

 

Följ oss

följ_oss_på_fb
följ_oss_på_insta