lindeskolan_logo

Information om corona­viruset

Vad händer vecka 13?

uppdaterad 2020-03-25

Vi är mycket glada att det trots alla utmaningar har fungerat över förväntan sedan verksamheten gick över till distansundervisning. Det är stort fokus på att hitta bra lösningar så att vi kan tillhandahålla en tillfredställande undervisning till alla elever. Av naturliga skäl kommer det att ställas större krav när det gäller personligt ansvar för både lärare och elever, men vi ska göra vad vi kan för att stötta elever som behöver extra hjälp.

Viktigt att känna till

Distansundervisning kommer att genomföras för samtliga elever enligt ordinarie schema från och med 23/3.

Hur går distansundervisningen till?

 • Samtliga lektioner genomförs via SchoolSoft eller Teams
 • Lärarna kommer under lektionstid att finnas tillgängliga vi digitala kanaler
 • Närvaro hanteras via SchoolSoft
 • Alla individuella bedömningar sker via SchoolSoft
 • Lektionsplanering ska finnas tillgänglig på SchoolSoft
 • Teams kommer företrädelsevis att användas som plattform vid genomförandet av lektioner

Skolan kommer att vara stängd från 23/3

 • Lokaler kopplat till gymnasiesärskolan och kulturskolan kommer dock att vara öppna och tillgängliga.
 • Om det föreligger behov att få hämta material kontaktas mentor i första hand.


Sjukanmälan sker enligt ordinarie rutin


Elevhälsans arbete

Elevhälsan kommer att finnas på plats på Lindeskolan tills annat meddelas. För att motverka att elever som mår psykiskt dåligt ska komma till skada, kommer personal från elevhälsan att kalla vissa elever till individuella samtal och stöd. Det handlar i första hand om elever där en personlig kontakt bedöms vara av yttersta vikt. Elevhälsans personal kommer vidare att vara tillgänglig för stöd och hjälp till lärare som känner oro för elever som inte klarar omställningen till distansundervisning eller som av andra skäl inte hänger med i skolarbetet.


Elevhem

För att minska risken för eventuell smittspridning har vi under rådande omständigheter valt att stänga skolans elevhem.


Ej genomförda utvecklingssamtal kommer att genomföras via telefon eller TEAMS


Nationella prov

Nationella prov ställs in efter beslut från Skolverket

Stödfunktioner stugor m.m.

Eleverna kommer att bli inbjudna via teamkoder som vi förmedlar via SchoolSoft

Information till elever och vårdnadshavare kommer att förmedlas via Lindeskolan.se och SchoolSoft fortlöpande.


Kom ihåg att förbereda lunch innan skoldagen börjar för att du ska hinna med skoldagen, kanske finns det matlåda från dagen innan?

Sammanfattning och en hälsning

Vi vill vi skicka en stor eloge till både personal och elever på Lindeskolan. Det är i kristider som styrkor och svagheter i en organisation blir synliggjorda. De senaste dagarna har präglats av ett enastående ansvarstagande och förhållningssätt till de nya utmaningar vi har ställts inför.

Det finns en positivism, ett driv och ambition att lära nytt och lösa det problem som uppstår. Gång på gång fylls man av positiv energi när man får ta del av allt som händer på skolan och i de olika TEAMEN där elever deltar. Teamkänslan och hjälpsamheten är mer än berömvärt. Samtidigt finns det hela tiden utrymme för skratt och trevlig gemenskap. Kära vänner LINDESKOLAN ÄGER!!!


Lindeskolan 2020-03-25

Staffan Hörnberg
Gymnasiechef

Undervisning på distans från 2020-03-18

2020-03-17

Regeringen har under dagen fattat beslut att rekommendera samtliga gymnasieskolor, universitet och högskolor att övergå till distansundervisning från och med onsdag 18/3. Huvudmannen i Lindesberg fattade beslut idag att undervisningen på Lindeskolan från och med den 18/3 ska bedrivas på distans.

Hur ska det gå till

Lärarna kommer att lägga upp undervisningen via SchoolSoft och TEAMS och vi kommer så långt det är möjligt försöka bedriva en tillfredställande undervisning även om det sker på distans. Vi får räkna med att det kan förekomma lite oklarheter i ett inledningsskede, men vi har för avsikt att arbeta hårt under den resterande delen med veckan för att få fram ett bra upplägg.

OBS! Samtliga elever ska ta med sig sina bärbara datorer, undervisningsmaterial och böcker till hemmet
.

Om det av olika anledningar inte har funnits möjlighet att ta med sig dator och skolmaterial hem pga av sjukdom, APL etc. så finns det möjlighet att lösa detta fram till fredag 20/3. Därefter är det en öppen fråga och vi vet inte om skolan kommer att stängas helt och hållet.

Hur laddar du ner TEAMS till din dator?

Teams nås via portal.office.com och där kan man ladda ner skrivbordsversionen. Logga in med dina användaruppgifter.

Att tänka på

Det är viktigt att du som elev loggar in på SchoolSoft varje dag enligt ditt schema. På SchoolSoft kommer du att få fortlöpande information vad som händer och hur undervisningen är upplagd under dagen. Till skillnad från traditionell undervisning kommer det att bli frågan om ett större egenansvar där många arbetsuppgifter kommer att beskrivas på SchoolSoft alt i TEAMS. Vårt mål är dock att lärarna ska vara tillgängliga digitalt för frågor, stöd och hjälp på angivna schemapositioner. Som elev ska du förhålla dig på samma sätt som när du fysiskt går i skolan dvs arbetet ligger fördelat under hela dagen enligt ditt schema.

Vi vill understryka att det är viktigt att du gör ditt bästa för att vi ska kunna bedriva undervisning så långt det är möjligt. Det som bör motivera oss alla kan vara att om vi hjälps åt minskar risken för att vi t.ex. tvingas förlänga terminen. Varje elev har rätt till en garanterad undervisningstid och om det inte går att ordna har Skolverket flaggat för att det kan bli frågan om undervisning på kvällar, lördagar alt en förlängning av terminen.

Onsdag 18/3 hur ska du tänka?

Eftersom beslutet om distansundervisnignen har kommit med mycket kort varsel kan det vara svårt för alla lärare att hinna ställa om undervisningen till SchoolSoft och TEAMS, men vi vill att samtliga elever går in för att få uppdaterad information under onsdagen. Ett tips är att arbeta med pågående arbetsuppgifter, inlämningsuppgifter, förberedelser inför prov etc. om det inte framgår på SchoolSoft vad som händer på varje lektion under ett inledningsskede.


Vi återkommer fortlöpande med information!

Lindeskolan 2020 -03-17

Staffan Hörnberg
Gymnasiechef

Till elever och vårdnadshavare på Lindeskolan

Ingen smittad på Lindeskolan

2020-03-13
I dagsläget är ingen personal eller elev på Lindeskolan bekräftad som smittad med COVID-19 och enligt vår kännedom har vi inga registrerade fall i Lindesbergs kommun. Med detta som bakgrund kommer verksamheten att fortsätta som planerat tills annat meddelas.

Gemensamt ansvar

Det är av central betydelse att vi alla tar gemensamt ansvar så att vi minskar risken för smittspridning på Lindeskolan och att vi fortsättningsvis kan bedriva ordinarie undervisning. Om du har förkylningssymtom ska du stanna hemma. Sjukanmälan sker enligt gällande rutin. Vi har under dagen satt upp skyltar på skolan med anvisningar på hur vi kan minska risken för smittspridning. Det handlar bl.a. om handhygien och allmänna råd.

Direktiv från Folkhälsomyndigheten

Ambitionen är att vi ska följa centrala direktiv från Folkhälsomyndigheten, Skolverket m.fl. och vi har öppna kanaler till kommunens stab som dagligen jobbar med frågan. Skolverket har tagit fram central information som berör frågor som kan uppkomma, sök på Corona www.skolverket.se.


Det är viktigt att vi behåller ett lugn och att vi så långt det är möjligt strävar efter att bibehålla ordinarie rutiner. Ett beslut angående en nedstängning av verksamheten ligger på huvudmannanivå.

Var förberedd

Mot bakgrund av den rådande situationen vill vi att du som elev förbereder dig för en eventuell nedstängning av verksamheten på Lindeskolan.

 • Ha som rutin att du tar med din bärbara dator hem varje dag.
 • Förbered dig för att arbetsuppgifter och lektioner kan komma att hanteras på elektronisk väg via SchoolSoft och om möjligt även via Skype.
 • Målet är att undervisning ska kunna bedrivas på distans. Det är därför viktigt att du kan logga in på SchoolSoft och att du har din bärbara dator och centrala läromedel tillgängliga på hemmaplan.
 • Informationen till er som elever och vårdnadshavare kommer att ske via SchoolSoft och skolans hemsida.

OBS! Vi vill att du tar del av vad som står på SchoolSoft på söndag kväll eller måndag morgon innan du åker till skolan för att bli uppdaterad på eventuella förändringar som kan ha skett under helgen.


Med tillönskan om en trevlig helg!

Skolledningen, via Gymnasiechef/verksamhetschef Staffan Hörnberg

Information från Lindesbergs kommun om Coronaviruset

2020-03-13

Lindesbergs kommun får frågor om det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen Covid-19, och vill därför informera er om att våra förskolor, fritidshem och skolor håller öppet som vanligt. Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer och har tät kontakt med Region Örebro läns smittskyddsläkare.

Lindriga symtom? Stanna hemma

Barn och personal i våra verksamheter ska vara hemma när de är sjuka med luftvägsinfektion och/eller feber, även om de har lindriga besvär. Vänta minst två dygn efter du blivit frisk innan du kommer tillbaka.


Det som Folkhälsomyndigheten rekommenderar, och som gäller även i Region Örebro län, är att personer med luftvägsinfektion ska undvika sociala kontakter där man riskerar att sprida smitta. Syftet är att minska risken för samhällsspridning och skydda utsatta grupper.

Så här undviker du smitta:

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon och undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten – före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet att tvätta händerna.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Informationskanaler

lindesberg.se/coronavirus finns allmän information till medborgare om hur kommunen hanterar och påverkas av Coronaviruset.


Information från ansvariga myndigheter
krisinformation.se finns samlad information från de myndigheter som ansvarar för frågor som rör coronaviruset i Sverige.

Svar på vanliga frågor om coronaviruset finns på Folkhälsomyndighetens webb.

Kontakt

Lindeskolan
Lindesbergs kommun
Nyborgsgatan
711 34 LINDESBERG

0581-810 00
lindeskolan@lindesberg.se

 

 

Följ oss

följ_oss_på_fb
följ_oss_på_insta