Translate site

Familjeteamet

Familjeteamet hjälper familjer som av olika skäl hamnat i problem och som vill ha stöd att komma vidare. Verksamheten kan erbjuda kvalificerad öppenvård till familjer med barn och ungdomar upp till 18 år. För att få stöd från familjeteamet krävs beviljat beslut om insats från socialtjänsten.


Familjeteamets bemötande ska präglas av respekt för familjemedlemmarnas integritet och rätt till självbestämmande samt ödmjukhet inför människors val i olika livssituationer. De metoder som används ska vara kunskapsbaserade, bygga på vetenskapliga teorier, forskning och/eller beprövad erfarenhet.

Familjeteamet ser familjen som ett system där alla påverkar varandra. Problem och svårigheter berör alla och behandlingsarbetet involverar därför ofta hela familjen och förutsätter delaktighet och samarbete.

Målet med familjebehandlinge är att initiera och skapa en varaktig positiv förändring, det kan till exempel vara att:

  • Familjen kan kommunicera och komma överens.
  • Föräldrarna hittar nya strategier för att möta barnets/barnens behov.
  • Familjen hittar en tydlig struktur, rollfördelning och ett gott samspel.
  • Föräldrarna vidarutvecklar ett empatiskt och mentaliserande förhållningsätt gentemot barnen.
  • Barn, ungdomar och föräldrar stärks i impuls- och konflikthantering.

Uppdaterad: 2017-08-17 

Sidansvarig: Madde Gustavsson 0581 - 816 26

Kontakt
Ring kommunens växel
0581-810 00 och fråga efter mottagningsgruppen för Barn- och unga

Besöksadress
Floragatan 7
711 30 Lindesberg