Translate site

Grundsärskolan

I Lindesbergs kommun är grundsärskolan lokaliserad vid Kristinaskolan, en F-6 skola i Lindesbergs tätort.

Utbildningen i grundsärskolan ska ge eleverna en god grund för att aktivt kunna delta i samhället och för att kunna fortsätta att utbilda sig. Grundsärskolan omfattar årskurserna 1–9 och erbjuds bara de elever som tillhör grundsärskolans målgrupp.

För att tillhöra särskolans målgrupp krävs två saker

 1. Att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning, (tidigare benämnt utvecklingsstörning), eller har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada.
 2. Att eleven bedöms att inte kunna nå grundskolans kunskapskrav.

Utbildningen i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och kursplaner och är anpassad för elevens behov och förutsättningar. Kursplanerna är anpassade för de elever som går i grundsärskolan, framförallt när det gäller de teoretiska delarna.

Ämnen i grundsärskolan

 • Musik
 • Bild
 • Slöjd
 • Svenska eller svenska som andraspråk
 • Modersmål
 • Idrott och hälsa
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Samhällsorienterande ämnen (geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap)
 • Naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi)
 • Teknik
 • Matematik

Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen, läser eleven istället ämnesområden i inriktningen träningsskola. En elev i grundsärskolan kan också läsa vissa ämnen utifrån grundskolans kursplan om detta ses som en möjlighet.

Om du vill läsa mer om läroplanen och kursplanerna kan du göra det på Skolverkets webbplats www.skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För många elever är det positivt att gå i grundsärskolan då det i jämförelse med grundskolan vanligtvis är färre antal elever i klassen, bättre personaltäthet, bättre anpassade lokaler samt att eleverna får vara tillsammans med andra elever som har liknande behov och förutsättningar.

Andra elever trivs bra med sina kamrater i grundskolan och då är det möjligt att gå som integrerad elev. Det innebär att eleven får hela eller delar av undervisningen i en grundskoleklass, men att eleven läser och bedöms utifrån grundsärskolans kursplaner. Vårdnadshavare kan önska att deras barn ska gå som integrerad elev i en grundskoleklass, men det är Lindesbergs kommun som fattar beslutet.

Vid ansökan till grundsärskolan krävs att en utredning bestående av följande fyra bedömningar finns att tillgå

 • en pedagogisk bedömning
 • en psykologbedömning
 • en social bedömning
 • en medicinsk bedömning.

Det är först när utredning är komplett som Lindesbergs kommun kan fatta beslut om eleven har rätt till grundsärskola. Om en elev har blivit erbjuden att börja i grundsärskolan, men elevens vårdnadshavare är tveksamma till om det är en bra lösning, är det möjligt att låta eleven gå i grundsärskolan på försök under högst sex månader. Även om en elev har börjat i grundsärskolan kan vårdnadshavarna när som helst under elevens skoltid begära att han eller hon ska gå över till grundskolan.

En utredning kan visa att eleven inte har rätt till grundsärskola. Om Lindesbergs kommun beslutar att eleven inte ska erbjudas plats i grundsärskolan trots att elevens vårdnadshavare vill det, kan elevens vårdnadshavare överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd. Finns det två vårdnadshavare måste båda vara överens om att överklaga beslutet

Grundsärskolan innebär vissa begränsningar när det gäller vilken utbildning och vilket yrke eleven kan välja i framtiden.

Vill du veta mer om särskolan ka du läsa om det i Skolverkets informationshäfte ”Grundsärskolan är till för ditt barn”. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3202länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationshäftena finns också på flera språk på Skolverkets hemsida.

Uppdaterad: 2017-02-23 

Sidansvarig: Gunnar Stengarn 0581-811 81

Kontakt

Rektor
(särskolan)
Gunnar Stengarn
0581-811 81

Gunnar Stengarn, Foto: Lindesbergs kommun

Kontakt

Arbetsrum
0581-815 43

Jennie Anderbert
specialpedagog inriktning grundsärskolan
0581-813 75

Mer information